Thursday, 19 March 2015

How dare we in the west to mock a nation that gave the world : Tolstoy,Solzhenitsyn,Anna Pavlova,Plisetskaya,Nijinsky,Baryshnikov,Svetlana Zakharova the Bolshoi Ballet and 90% of the world's Prima Ballerina'sNo comments: